Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ochrona Danych Osobowych

I.    OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2016 r. poz. 922 t.j.)
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Gliwicach
Siedziba: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach odbywa się w następujących celach:

1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
2. zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,
3. wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
4. drobnych spraw życia codziennego,
5. dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
6. prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

II.    ZASADY REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMOWANIA O DANYCH OSOBOWYCH

Prawo do informacji
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

Art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j.) nakłada na administratora danych osobowych obowiązek udzielenia, na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 - 5a, tj.:
1. czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
5a. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 (tj. jakie przesłanki przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym).

W celu uzyskania w/w informacji osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora danych osobowych z wnioskiem. Administrator danych osobowych udziela informacji w terminie 30 dni. Jeśli osoba o to wnioskuje, informacji udziela się na piśmie.

Odmowa udzielenia informacji


Administrator może odmówić udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 – 5a, wyłącznie wtedy, gdy spowodowałoby to:

1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

III.    JAWNY REJESTR


Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych dostępny jest wyłącznie w formie papierowej w siedzibie Administratora Danych, u Administratora Bezpieczeństwa Informacji, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 125, tel. 32 33 87 774.

Drukuj informację