Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Obsługi Interesantów

 

Biuro Obsługi Interesantów

 

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, przy ul. Powstańców Warszawy 23 zostało utworzone z dniem 01 listopada 2010 r. na mocy Zarządzenie Nr Adm. 0181-22/10 Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach.

 

Obsługa Interesantów - siedziba główna sądu - ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice

czas pracy Biura: w poniedziałki od 730 do 1800

od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1500

 

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje strony i udziela informacji telefonicznych w sprawach rozpoznawanych w wydziałach:

cywilnych,

rodzinnych,

gospodarczych,

pracy i ubezpieczeń społecznych

karnych i wykonawczych

 

Stanowisko informacyjne nr 1 - tel. (32)  33 87 500

 

Stanowisko informacyjne nr 2 - tel. (32)  33 87 460

 

Stanowisko informacyjne nr 3 - tel. (32)  33 87 756

 

Kierownik Biura Obsługi Interesantów:

Alicja Raniszewska

tel. (32) 33 87 795

fax (32) 33 87 759

e-mail: boi@gliwice.sr.gov.pl

 

Zakres zadań

 

Biuro Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów Sądu Rejonowego w Gliwicach z wydziałów cywilnych, karnych, karnych wykonawczych, gospodarczych, gospodarczych upadłościowych, pracy i ubezpieczeń społecznych mieszących się w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 23, za wyjątkiem interesantów Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych oraz informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw.

 

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 

1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Poniżej znajduje się lista tematów, w których sprawach pracownicy sądu mogą udzielić informacji, a w których nie mogą Państwu pomóc.

 

Pracownicy sądu mogą: Pracownicy sądu nie mogą:
 • Informować o właściwości wydziałów  funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
 • Udzielić informacji o rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
 • Udzielić podstawowych informacji dot. wszczęcia postępowania (procedury według norm kodeksowych)
 • Wskazać jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu
 • Udzielić informacji  dot. sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Udzielić informacji  dot. sposobu ubiegania się o przyznanie pełnomocnika z urzędu
 • Informować o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz o numerach kont, na które należy uiścić należność
 • informować o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia
 • Informować o toku postępowania w sprawie na podstawie systemu SAWA, tj. wskazać sygnaturę sprawy, termin i miejsce rozprawy, datę wydania orzeczenia, dalsze podejmowane w sprawie czynności (dla stron i ich pełnomocników)
 • Wskazać adresy siedziby innych sądów, organów i urzędów centralnych
 • Wskazać instytucje udzielające bezpłatne porady prawne
 • Udzielać porad prawnych
 • Doradzać,  co jest najlepszym sposobem na rozwiązanie danego problemu
 • Udzielać wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia stanowiska strony przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy
 • Dyktować i sporządzać projektu pisma procesowego
 • Przekazywać danych osobowych stron postępowania
 • Wskazywać i polecać  konkretne nazwiska prawników udzielających porad prawnych
 • Rozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w Twoim przypadku
 • Umożliwiać kontaktu z sędzią prowadzącym Twoją sprawę poza salą sądową
 • Wyjaśniać treści orzeczenia sądowego
 • Interpretować pism sądowych
 • Ponaglać pracowników i sędziów w celu szybszego rozpatrzenia sprawy

 

 

 

Wydział I CYWILNY

tel. (32) 33 87 500

 

Informacja w sprawach cywilnych rozpoznawanych w Wydziale I Cywilnym

 

Sprawy o:

 • roszczenia z tytułu własności, w tym np.

  - eksmisja,  roszczenie o przywrócenie stanu nieruchomości zgodnego z prawem i zaniechanie   naruszeń, zwrot nakładów na nieruchomość,

 • roszczenia z tytułu przywrócenia naruszonego posiadania
 • roszczenia z tytułów umów, w tym np.
  - o zapłatę,o ustanie istnienia lub nieistnienia umowy,
  - roszczenia z tytułu wykonania usług, rękojmi i gwarancji,
  - o waloryzację świadczenia z umowy
 • roszczenia z tytułu przywrócenia naruszonego posiadania
 • roszczenia o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
 • roszczenia o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • roszczenia o zachowek
 • roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia  nienależnego


Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • podział majątku wspólnego
 • zasiedzenie
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • zniesienie współwłasności
 • rozgraniczenie
 • uznanie za zmarłego
 • stwierdzenie zgonu
 • stwierdzenie nabycia własności nieruchomości
 • rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego
 • ustanowienie zarządcy nieruchomości
 • o kompensatę


i inne sprawy z zakresu prawa cywilnego

WYDZIAŁY: II  CYWILNY i Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

tel.(32)  33 87 600

 

Informacja w sprawach rozpoznawanych w Wydziale II Cywilnym i w Wydziale VI Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychSprawy :

 • w postępowaniu uproszczonym (na podstawie umów do kwoty 10.000 zł)

 • wnioski o złożenie do depozytu sądowego
 • skargi na czynności Komornika
 • wnioski o zwolnienie spod egzekucji
 • wnioski o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, europejskiemu tytułowi wykonawczemu, aktowi notarialnemu, administracyjnym tytułom wykonawczym
 • wnioski o wyznaczenie organu egzekucyjnego
 • wnioski o wyjawienie majątku
 • inne egzekucyjne

 

 • wypowiedzenia umowy o pracę
 • rozwiązania umowy o pracę z winy/ bez winy pracownika
 • o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydanie niewłaściwego  świadectwa pracy
 • o wydanie świadectwa pracy
 • o wynagrodzenie za pracę, za godziny nadliczbowe
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • świadczenia rehabilitacyjne
 • ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności
 • odwołania od decyzji ZUS


i inne sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy

WYDZIAŁY: III  KARNY, IX  KARNY, XIII WYKONYWANIA ORZECZEŃ KARNYCH

tel.(32)  33 87 756

 

Informacja w sprawach karnych rozpoznawanych w Wydziale III Karnym i IX KarnymSprawy:

 • rozpoznawane z zakresu kodeksu karnego z oskarżenia prywatnego i publicznego
 • rozpoznawane z zakresu kodeksu wykroczeń
 • rozpoznawanie spraw o przestępstwa i wykroczenia z zakresu kodeksu karnego skarbowego
 • rozpoznawanie zażaleń na czynności toczone w Prokuraturze Rejonowej Wschód i Zachód

 

 • zatarcie skazania
 • odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary
 • umorzenie,odroczenie, odwołanie odroczenia, rozłożenie na raty , odwołanie rozłożenia na raty kary grzywny lub kosztów postępowania
 • warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej
 • oddanie pod dozór kuratora lub zwolnienie z dozoru
 • zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności
 • poręczenia majątkowe w sprawach karnych


i inne sprawy z zakresu prawa karnego-wykonawczego.

WYDZIAŁ:   IV   RODZINNY   I   NIELETNICH

tel.(32)  33 87 460

 

Informacja w sprawach rodzinnych i nieletnich rozpoznawanych w Wydziale IV Rodzinnym i Nieletnich, V Rodzinnym i Nieletnich


Sprawy o:

 • alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów , wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,

 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • rozwiązanie przysposobienia,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • rozstrzygnięcia w istotnych sprawach rodziny
 • nakazanie obowiązku poddania się obowiązkowi  leczeniu odwykowemu
 • sprawy o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej
 • przysposobienie
 • pozbawienie ,zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustanowienie opieki nad małoletnim
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego
 • zezwolenie na wydanie paszportu
 • sprawy nieletnich o czyny karalne i demoralizację


i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

WYDZIAŁY:  VII GOSPODARCZY, XII GOSPODARCZY

tel.(32)  33 87 663

 


Informacja w sprawach gospodarczych rozpoznawanych w Wydziale VII Gospodarczym, XII Gospodarczym ds. Upadłościowych


Sprawy o:

 • roszczenia z umowy (o usługi, dostawy łącznie ze sporami przed-umownymi na tle tej umowy, sprzedaży, o roboty budowlane i inwestycyjne)
 • roszczenia z umowy leasingu
 • roszczenia z umowy  rachunku bankowego
 • roszczenia z umowy agencyjnej i umów nienazwanych podobnych do agencyjnej
 • spory na tle ubezpieczeń majątkowych
 • o zawezwanie do próby ugodowej
 • o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców
 • o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (osoby fizyczne)
 • o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej
 • o uchyleniu układu, zmianę zawartego układu
 • o wyłączenie z masy upadłościowych


i inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego.

 

Regulacje dotczące Biura Obsługi Interesantów

 

 1. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 21.10.2010r, Nr Adm.0181-22/10 w sprawie utworzenia Punktu Obsługi Interesantów
 2. Aneks z dnia 10.03.2014 r.do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach Nr Adm. 0181-22/10
 3. Regulamin BOI
Drukuj informację